Primaris Services

Primaris Services

IT Business and System Analyst

Parametry oferty
praca zdalna • praca hybrydowa
mid
Warszawa, mazowieckie (Polska)
Bukowińska 22B

Technologie, których używamy

Wymagane

UML
Enterprise Architect

O projekcie

Projekty który będziemy gotowi Ci zaproponować dotyczą rozwoju i projektowania systemów i aplikacji dla sektorów takich jak finanse, bankowość, ubezpieczenia.
Model pracy i lokalizacja: Warszawa - 100% zdalnie lub 1-2 dni z biura

Twój zakres obowiązków

 • Przeprowadzanie analiz biznesowych i systemowych oraz wsparcie wdrożeń systemów informatycznych
 • Przygotowanie koncepcji rozwiązań, studium wykonalności, analiz oraz rekomendacji doradczych

Nasze wymagania

 • Min. 4 lata komercyjnego doświadczenia w roli analityka systemowego / biznesowo - systemowego
 • Doświadczenie w projektach związanych z budową i rozwojem systemów dla bankowości, sektora ubezpieczeniowego lub finansowego
 • Praktyczna znajomość UML i Enterprise Architekt
 • Doświadczenie we wspieraniu testów oraz w kontakcie z klientem biznesowym
 • Komunikacja w języku polskim na poziomie min. B2

Tak organizujemy naszą pracę

Tak pracujemy

u klientakoncentrujesz się na jednym projekciemożesz zmienić projektmasz wpływ na produktkoncentrujesz się na rozwoju produktuscrum

Takie dajemy możliwości rozwoju

 • branżowe platformy e-learningowe
 • mentoring
 • szkolenia wewnątrzfirmowe
 • szkolenia zewnętrzne
 • wymiana wiedzy technicznej w firmie

To oferujemy

 • Pracę w organizacji z ugruntowaną pozycją rynkową
 • Projekty, w których będziesz miał/miała wpływ na ich rozwój
 • Współpracę z ciekawymi klientami biznesowymi z różnych branż (m.in.: finanse, bankowość, ubezpieczenia, healthcare, robotyzacja, energetyka, media),
 • Permanentny mentoring zarówno techniczny jak i biznesowy, np. podczas naszych cyklicznych szkoleń (m.in. Git, Gitflow, Angular, Docker), czy wew. programów rozwojowych (Primaris x TechTalks, Primaris Leadership Academy) oraz zewnętrznych kursów.
 • Już na etapie on-boardingu zapewniamy dostęp do naszych wewnętrznych szkoleń, cyklicznych spotkań, które serializujemy na Confluence oraz platformy e-learning
 • Świetną atmosferę pracy, wśród zaangażowanych ludzi z pasją w płaskiej strukturze z prostymi procesami
 • Współpracę w oparciu o kontrakt B2B - w tym możliwość skorzystania z benefitu płatnych dni wolnych od świadczenia usług/lub umowę o pracę, umowę zlecenie
 • Kompleksowy pakiet benefitów skrojonych na miarę - prywatna opieka medyczna dla Ciebie oraz dla Twojej rodziny, Multisport dla Ciebie i os. towarzyszącej - Ty decydujesz, co wybierasz!

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • elastyczny czas pracy
 • spotkania integracyjne
 • firmowa biblioteka
 • brak dress code’u
 • kawa / herbata
 • program rekomendacji pracowników

Etapy rekrutacji

 • 1.
  Krótka rozmowa telefoniczna
 • 2.
  Rozmowa techniczna (1,5h)
 • 3.
  Feedback oraz propozycja współpracy (max. do tygodnia)

Primaris Services

Primaris Services to ponad 215 ekspertów na pokładzie i 12 lat doświadczenia w branży IT na rynku polskim oraz zagranicznym.
Realizujemy ambitne projekty o wysokiej złożoności z różnych obszarów - m.in. bankowości, ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych czy branży logistycznej (mamy ponad 40 aktywnych klientów!). Rośniemy w siłę oraz ciągle poszerzamy portfolio zarówno naszych usług jak i klientów.
Zakres naszej działalności obejmuje budowę systemów od zera, ich rozwój oraz utrzymanie, wdrożenia produktowe, alokacje całych Zespołów, a także pojedynczych Ekspertów w strukturach Klienta.
Ponadto od kilku lat działamy bardzo intensywnie jako złoty Partner firmy UiPath (obszar Robotic Process Automation) budując roboty i sprzedając licencje u naszych Klientów.
Co miesiąc dołącza do nas 7 nowych osób! Wierzymy, że zgrany zespół i ludzie z pasją to klucz do naszego wspólnego sukcesu! Właśnie dlatego ciągle poszukujemy nowych, zdolnych osób, które zasilą nasze szeregi.

Tak się u nas pracuje

Zgłaszam się do:
Primaris Services
Primaris Services
Warszawa, mazowieckie (Polska)
Pracodawca zbiera zgłoszenia przez swój system. Przejdziesz na jego formularz.

Klikając w przycisk „Aplikuj” potwierdzasz, że zapoznałeś(-łaś) się i akceptujesz Regulamin serwisu.

Grupa Pracuj S.A. jest administratorem Twoich danych m.in. dla celów świadczenia Ci usług w the:protocol oraz w celach analitycznych i marketingowych. Jeżeli masz pytania lub chcesz skorzystać ze swoich praw (dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu lub skargi do PUODO), skontaktuj się z nami: [email protected] lub z naszym inspektorem ochrony danych: [email protected]. Więcej informacji w Polityce Prywatności.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przeznaczona dla kandydatów do pracy Poniżej wykonując obowiązki wynikające z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na potrzeby rekrutacji jest Primaris Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bukowińska 22B,02-703 Warszawa, NIP: 5213627636, REGON: 14601414400000, Numer KRS: 0000898316 (dalej zwany również: Spółką lub Administratorem). Z Administratorem można skontaktować się pisząc pod wskazany wyżej adres lub adres e-mail: [email protected] Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane: a) w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przepisów ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), a w zakresie przetwarzania danych niewymaganych przepisami prawa podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać wycofana przez Panią/Pana w dowolnym momencie; b) dla celów prowadzenia przyszłych rekrutacji, w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w tym celu podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać wycofana przez Panią/Pana w dowolnym momencie; c) w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na umożliwieniu Administratorowi obrony lub dochodzenia praw przysługujących Spółce; Inspektor ochrony danych (IOD) Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz w sprawie korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Adres e-mail IOD: [email protected] Informacje o odbiorach/ kategoriach odbiorców danych osobowych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) podmioty zajmujące się prowadzenie rekrutacji np. agencje pracy, b) dostawcy usług i rozwiązań IT, w tym w szczególności dostawca systemu wspierającego prowadzenie przez nas rekrutacji i przechowywanie danych kandydatów do pracy Traffit, c) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. PIP); Okres przez jaki będą przetwarzane dane osobowe Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. Jeżeli wyrazi Pani/ Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji Pani/ Pana dane osobowe przechowywane przez 3 lata lub będą przetwarzane do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody, wniesienia wniosku o usunięcie Pani/Pana danych lub złożenia wniosku w sprawie ograniczenia danych. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, prawomocnego zakończenia postępowania, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Spółkę. Informacje dotyczące praw osób, związanych z przetwarzaniem danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: - dostępu do Pani/Pana danych osobowych, - sprostowania/ uaktualnienia danych osobowych, - usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), - wniesienia wniosku w sprawie ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, - uzyskania kopii danych, - przenoszenia danych, - wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem). Wskazane żądania mogą być wnoszone w szczególności: pisemnie na adres siedziby Spółki oraz adres e-mail podany do kontaktu oraz na adres e-mail IOD. W celach dowodowych prosimy o wnoszenie wniosków drogą pisemną. W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych (w szczególności RODO), ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, adres e-mail: [email protected] Informacje dotyczące wymogu podania danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z ustawy Kodeks Pracy, tj.: - imienia (imion) i nazwiska; - daty urodzenia; - danych kontaktowych; - wykształcenia i kwalifikacji zawodowych; - przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest wymogiem ustawowym, w związku z czym brak podania tych danych może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne brak ich podania oraz brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie nie wpłynie w żaden negatywny sposób na wyniki rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje. Informacje dotyczące przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowanie decyzji W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje opierające się na profilowaniu.

Brakuje Ci informacji?

Możesz zadać niezobowiązujące pytanie rekruterowi. Otrzymasz odpowiedź w ciągu trzech dni roboczych.

Sprawdź najpierw, czy odpowiedź na Twoje pytanie nie znajduje się już w treści oferty.
Pracodawca może nie udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie, w szczególności, gdy do zakończenia oferty pozostało mniej niż 3 dni robocze.