Blog

Polityka Prywatności

obowiązuje od 4 kwietnia 2023 r.

Grupa Pracuj S.A. - właściciel serwisu the:protocol i innych portali służących do publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej serwisów, w tym serwisów dedykowanych dla osób poszukujących pracy.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych serwisów, przygotowaliśmy dla Ciebie dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności określa, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.


Spis rozdziałów:

Jakich pojęć używamy w Polityce Prywatności?Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak możesz się z nami skontaktować?W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?W jaki sposób oceniamy Twoje zainteresowania i preferencje?Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?Czy podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne?W jaki sposób korzystamy z plików cookie?Zmiany w Polityce Prywatności

I. Jakich pojęć używamy w Polityce Prywatności?

the:protocol, Serwis:serwis z ogłoszeniami o pracę, dostępny pod adresem https://theprotocol.it/
Grupa Pracuj:Grupa Pracuj S.A., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, właściciel serwisu the:protocol. Używamy też pojęć „my”, „nasz” lub podobnych, odnosząc się za każdym razem do Grupy Pracuj.
Regulamin:regulamin świadczenia usług dostępny tutaj
Usługa lub Usługiusługa lub odpowiednio usługi świadczone drogą elektroniczną przez Grupę Pracuj na rzecz Kandydatów i Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w oparciu o Regulamin.
Formularz Aplikacyjnyformularz wypełniany przez Użytkownika, umożliwiający zaaplikowanie na Ogłoszenie Rekrutacyjne.
Ogłoszenie Rekrutacyjneogłoszenie rekrutacyjne opublikowane w Serwisie, mające na celu zatrudnienie pracownika przez Pracodawcę na konkretne stanowisko, zawierające opis stanowiska i wymagania stawiane kandydatom.
Pracodawcaosoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca z usługi publikacji Ogłoszenia Rekrutacyjnego na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą, w celu realizacji procesów rekrutacyjnych dla zaspokojenia własnych potrzeb kadrowych.
UżytkownikKandydat posiadający Konto i korzystający z Serwisu.
Kandydatpełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z Usług określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu nie wymagających posiadania Konta, biorąca udział w procesach rekrutacyjnych Pracodawcy i dokonująca w Serwisie czynności niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Kontozbiór zasobów i ustawień stworzonych dla Użytkownika, dostępnych w Serwisie i stanowiących przestrzeń wyłącznego dostępu dla Użytkownika, który dokonał Rejestracji. Szczegółowy opis funkcjonalności oraz Usług dostępnych w ramach Konta znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

II. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak możesz się z nami skontaktować?

My, Grupa Pracuj, odpowiadamy za przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli korzystasz z the:protocol (jesteśmy administratorem Twoich danych, aby świadczyć Ci Usługi w naszym serwisie). Niezależnie od nas, za przetwarzanie Twoich danych odpowiada Pracodawca, który zamieszcza Ogłoszenie Rekrutacyjne w the:protocol.

Pracodawca jest odrębnym administratorem Twoich danych dla celów prowadzenia rekrutacji i powinien Cię poinformować, jak przetwarza Twoje dane (np. w swoim ogłoszeniu o pracę lub w inny sposób). My nie odpowiadamy za przetwarzanie Twoich danych dla celów rekrutacyjnych.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: [email protected] lub bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych: [email protected]

III. W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników w następujących celach i na następujących zasadach:

CelPodstawa prawnaOkres przetwarzania
Założenie Konta i uwierzytelnienie Użytkownika w Serwisachart. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą)30 dni od czasu usunięcia konta
Założenie Konta niepotwierdzonegoart. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą)60 dni od czasu założenia konta
Realizacja usług dla Kandydatów (Rekomendowane oferty pracy, Aplikowanie na Ogłoszenia Rekrutacyjne, Zadanie pytania do Ogłoszenia Rekrutacyjnego, Kontakt dla Rekrutera)art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą)30 dni
Realizacja usług dla zalogowanych Użytkowników (Usługa Konta, Rekomendowane oferty pracy, Aplikowanie na Ogłoszenia Rekrutacyjne, Zapisane Wyszukiwania).art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą)30 dni od czasu usunięcia konta
Monitorowanie aktywności w Serwisie (cookies)art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes w związku ze zgodą na używanie plików cookies)Okres żywotności plików cookies (wskazany w Polityce Cookies).
Marketing własnych usług oraz usług naszych partnerówart. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes w związku ze zgodą na otrzymywanie komunikatów marketingowych)Do czasu zakończenia działań marketingowych dla których dane zostały zebrane, nie później niż do czasu wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.

IV. W jaki sposób oceniamy Twoje zainteresowania i preferencje?

Nasz serwis ma na celu jak najlepsze dopasowanie ofert pracy do Twoich zainteresowań i preferencji (profilowanie). W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji poniżej opisujemy kiedy stosujemy profilowanie i na czym ono polega.

Rekomendacje ofert pracy

Rodzaj usług. Rekomendowane oferty pracy to specjalny, indywidualny raport o ofertach pracy publikowanych w serwisie. Rekomendowane oferty pracy są dla Ciebie prezentowane w przeglądarce internetowej oraz przesyłane na podany przez Ciebie adres e-mail.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie tj. dane dotyczące Twojej aktywności w serwisie, rejestrowane oraz przechowywane za pośrednictwem plików cookies, w szczególności informacje o wysłanych aplikacjach na oferty pracy (kliknięcia w przycisk „Aplikuj”) i odsłony formularza aplikowania niezakończone wysłaniem aplikacji.

Profilowanie. Powyższe dane wykorzystujemy do stworzenia Twojego profilu zawodowego, odpowiadającego Twoim umiejętnościom, wykształceniu, doświadczeniu, zainteresowaniom i preferencjom. Następnie na podstawie tak stworzonego profilu zawodowego wybieramy i przedstawiamy Ci najlepiej do Ciebie pasujące oferty pracy.

Podstawa prawna. Realizacja usługi Rekomendowanych ofert pracy zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

V. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dostawcy usług

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości e-mail, do analizy ruchu w serwisie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych usług i funkcjonalności.

Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Twoich danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii remarketingowych oraz prowadzą badania statystyczne.

Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych, określających odpowiednie zabezpieczenia, kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 2 Polityki Prywatności.

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

VI. Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Masz następujące prawa związane z ochroną jego danych osobowych:

  1. prawo dostępu do danych i uzyskania kopii danych;
  2. prawo do sprostowania danych;
  3. prawo do usunięcia danych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do przeniesienia danych (w tym do innego administratora danych);
  6. prawo do sprzeciwu (jeżeli przetwarzamy dane osobowe Kandydata lub Użytkownika w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes);
  7. prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych powyżej. Możesz realizować swoje prawa, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]l.it

VII. Czy podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne?

Tak, podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, może być jednak niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu. Dla przykładu bez podania adresu e-mail nie będziesz miał możliwości założenia Konta w the:protocol, nadal będziesz mógł jednak aplikować na Ogłoszenia Rekrutacyjne dostępne w Serwisie.

W Serwisie korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii dla celów niezbędnych do realizacji Usług, w celach analitycznych oraz marketingowych. Szczegóły odnośnie plików cookies i innych podobnych technologii znajdują się w naszej Polityce Cookies.

IX. Zmiany w Polityce Prywatności

Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie przekazana poprzez wyświetlenie Ci jasnej i wyraźnej informacji widocznej w serwisie, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji.